Działamy

z ENERGIĄ

 

Pomiary

Oferujemy usługi z zakresu:

 

  • pomiarów rezystancji izolacji,
  • kontroli stanu izolacji sieci,
  • pomiarów impedancji pętli zwarcia,
  • pomiarów rezystancji przewodów ochronnych i połączeń wyrównawczych,
  • pomiarów rezystancji uziemienia,
  • badania ochrony przeciwporażeniowej z wyłącznikami różnicowoprądowymi; pomiar napięcia uszkodzenia, pomiar prądu różnicowego,
  • pomiarów instalacji odgromowych i urządzeń piorunochronnych,
  • pomiarów natężenia oświetlenia,
  • termowizji.

Nasi partnerzy

Zostaliśmy nagrodzeni